Monday, November 08, 2004

Bakit ka gumagawa ng mabuting bagay?

Sabi ng pari kahapon sa kanyang homily- kailangan nating gumawa ng mabuti para mapunta tayo sa langit, dahil ito ang magiging batayan ng hatol sa kabilang buhay- or something to that effect.

Hindi iyon ang ituturo ko kay Pia. Ito ang ituturo ko sa kanya:

Gumawa ka ng mabuti at huwag kang manlalamang sa kapwa, dahil iyon ang dapat bilang isang tao, bilang Kristiyano.

No comments:

Post a Comment