Wednesday, August 01, 2007

Is it worth it?

Bakit daw hindi ko na lang balikan ang labi ng kahapon at mula doon ay bungkalin ang lupa upang bigyang daan ang pag-usbong ng bagong punla?

Ang totooo, yun din naman ang daang nais kong tahakin subalit sadyang masukal pa ang daan patungo doon. Bagay na nagdudulot ng alinlangan sa akin sapagkat hindi ko tiyak kung matapos kong hawanin ang landas patungo doon at bungakalin ang lupang daratna'y handa pa kaya itong magbigay buhay sa bagong punla?

Sana'y alam ko ang kasagutan dito.

No comments:

Post a Comment